Aktualne Promocje w ramach Programu AMIC CLUB

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi rozwinięcie Regulaminu Programu AMIC CLUB organizowanego przez AMIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, i określa szczegółowe zasady aktualnych promocji w ramach Programu.
 2. Promocje (punktowe, rabatowe i inne) obejmują tylko produkty i usługi, które są sprzedane poprzez kasę fiskalną stacji paliw Organizatora. 
 3. Sprzedaż Subway, dokonywana na kasach fiskalnych Subway, nie jest objęta promocjami programu AMIC CLUB. 
 4. Myjnie ręcznie i inne automaty, które akceptują bezpośrednio monety i płatności (tj. wszelkie transakcje księgowane przez kasy fiskalne innych podmiotów niż Organizatora) nie są objęte promocjami programu AMIC CLUB.
 5. Ilość promocji, ich zasady oraz okres trwania poszczególnych promocji mogą być w dowolnym momencie zmieniona przez Organizatora poprzez opublikowanie nowej wersji Aktualnych Promocji w ramach Programu AMIC CLUB.

 

Promocje punktowe

Promocje punktowe za transakcje na stacjach AMIC Energy w Polsce:

 

 

Punkty są liczone od każdego 1 gr i zaokrąglone do pełnego punktu według ogólnych zasad matematyki.

 

Promocje punktowe za rejestrację

Każdy Uczestnik Programu AMIC  CLUB może otrzymać łącznie do 150 dodatkowych punktów za udzielenie zgód na komunikację marketingową i inną oraz za wszystkie dobrowolne pola, które mogą zostać wypełnione podczas rejestracji lub w dowolnym momencie na koncie Uczestnika na www.amicclub.pl

Dodatkowe punkty są przyznane za udzielenie poniższych zgód:

+50 pkt za wypełnienie wszystkich dobrowolnych pól

+50 pkt za zgodę na komunikację za pośrednictwem sms

+50 pkt za zgodę na komunikację za pośrednictwem email

 

Promocje rabatowe

Stałe promocje rabatowe obowiązują  od dnia 15 listopada  2021 r. dla wszystkich Uczestników Programu AMIC CLUB:

 • 90-dniowy rabat na paliwa. Do wymiany za punkty na koncie amicclub.pl i ważny od dnia aktywacji:

 • Płatność punktami 1 pkt = 1 gr. Dotyczy wszystkich produktów i usług sprzedawanych poprzez kasy fiskalne stacji paliw Organizatora. Uczestnik musi zgłosić podczas transakcji kasjerowi, że chce wykorzystać uzbierane punkty na rabat. Rabat może zostać udzielony tylko do takiej kwoty, która pozwoli sprzedać produkty za minimalną kwotę wynoszącą 1 gr. Punkty przyznane za obecną transakcję zostaną dodane do konta Uczestnika po zakończeniu transakcji, za które są przyznawane, i nie mogą zostać wykorzystane przy obecnej transakcji. Płatność punktami nie łączy się z innymi promocjami rabatowymi AMIC CLUB.

 

Regulamin korzystania z Subskrypcji

I.           WSTĘP

Zamawianie i realizacja Usługi Subskrypcji odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej oraz Konta Internetowego. 

Kupony w ramach programu lojalnościowego AMIC CLUB mogą upoważniać ich okaziciela do odbioru towarów lub usług w ramach Usługi Subskrypcji, która obejmuje cykliczną sprzedaż towarów lub usług zgodnie z wybranym Planem Subskrypcyjnym i jest świadczona na rzecz Uczestnika Zarejestrowanego na zasadach opisanych poniżej.

II.         DEFINICJE

Do niniejszego regulaminu zastosowanie mają definicje zawarte w Regulaminie AMIC CLUB oraz poniższe:

Subskrypcja – usługa świadczona przez Organizatora na rzecz Uczestnika Zarejestrowanego, obejmująca cykliczną sprzedaż wybranych przez Organizatora towarów lub usług na rzecz Uczestnika Zarejestrowanego, zgodnie wybranym Planem Subskrypcyjnym, w oparciu o Kupony dostępne na Koncie Internetowym oraz w Aplikacji Mobilnej.

Zamówienie – oświadczenie woli Uczestnika Zarejestrowanego o przyjęciu oferty Organizatora w zakresie świadczenia Subskrypcji zgodnie z wybranym Planem Subskrypcyjnym, wyrażone przez Uczestnika Zarejestrowanego w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na Koncie Internetowym, a także w Aplikacji Mobilnej lub w innej, zorganizowanej przez Organizatora, formie. Organizator rozpoczyna świadczenie Subskrypcji na rzecz Uczestnika Zarejestrowanego po otrzymaniu Zamówienia.  

Plan Subskrypcyjny – wskazany na Koncie Internetowym oraz w Aplikacji Mobilnej plan określający kategorię i liczbę towarów lub usług zamawianych w ramach Subskrypcji oraz okres i częstotliwość, z jaką możliwy jest odbiór towarów lub usług na Stacjach Paliw, jak również wysokość opłaty subskrypcyjnej.

III.        POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Subskrypcja jest świadczona przez Organizatora na rzecz Uczestników Zarejestrowanych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej lub Konta Internetowego. W ramach Subskrypcji Organizator umożliwia Uczestnikom Zarejestrowanym złożenie Zamówienia przez wybór Planu Subskrypcyjnego.
 2. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z Regulaminem AMIC CLUB, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Jeden Uczestnik Zarejestrowany może w danym czasie zamówić tylko jedną Subskrypcję dla danego towaru lub usługi, niezależnie od liczby posiadanych Kart.  

IV.        SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ ORAZ WARUNKI SUBSKRYPCJI

 1. Składając Zamówienie Uczestnik Zarejestrowany musi dokonać wyboru Planu Subskrypcyjnego w treści formularza, zaznaczając w Aplikacji Mobilnej lub na Koncie Internetowym rodzaj zamawianej Subskrypcji. Wraz ze złożeniem Zamówienia przez Uczestnika Zarejestrowanego, dochodzi do zawarcia umowy Subskrypcji. 
 2. Po złożeniu Zamówienia i jego opłaceniu przez Uczestnika Zarejestrowanego, na Koncie Internetowym oraz w Aplikacji Mobilnej zostają zapisane Kupony uprawniające do odbioru towarów lub usług na Stacjach Paliw w ramach Subskrypcji. W celu odbioru towaru lub usługi na Stacji Paliw, Uczestnik Zarejestrowany winien okazać przy kasie Stacji Paliw swoją Kartę AMIC Club. Subskrypcja obowiązuje przez okres wskazany w Planie Subskrypcyjnym uwzględniając dokładną godzinę jej aktywacji.
 3. Organizator może dokonywać modyfikacji Planów Subskrypcyjnych, w tym opłat subskrypcyjnych, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, a także przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. 
 4. Zamówiony i opłacony Plan Subskrypcyjny ma pierwszeństwo przed innymi promocjami i się z nimi nie łączy.

V.         ROZLICZENIA 

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia na korzystanie z usługi Subskrypcji jest posiadanie statusu Uczestnika Zarejestrowanego
 2. Opłata za korzystanie z Subskrypcji jest pobierana z salda punktowego Konta Internetowego w ramach programu AMIC CLUB. Opłata pobierana jest niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.  
 3. Opłata, o której mowa w ust. 2 powyżej jest bezzwrotna: Organizator nie zwraca Punktów z tytułu niewykorzystania Subskrypcji w części ani w całości.

VI.        NADUŻYCIA

 1. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Zarejestrowanego zasad korzystania z Usługi Subskrypcji lub niezgodnego z prawem lub nieuczciwego korzystania z Usługi Subskrypcji,  Organizator może zablokować lub wykluczyć takiego Uczestnika Zarejestrowanego z Programu lub uniemożliwić mu korzystanie z Usług Subskrypcji.
 2. W przypadku wykluczenia Uczestnika Zarejestrowanego z Programu z powodu naruszenia przez niego regulaminu AMIC CLUB, niniejszego regulaminu, lub innego obowiązującego i mającego zastosowanie regulaminu lub przepisu prawa, Uczestnikowi Zarejestrowanemu nie przysługuje zwrot opłaty subskrypcyjnej w pozostałej do wykorzystania na dzień rozwiązania umowy części.

VII.        ZMIANA ZASAD KORZYSTANIA Z SUBSKRYPCJI, ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA SUBSKRYPCJI PRZEZ ORGANIZATORA

 1. Organizator może zmienić niniejszy regulamin korzystania z Subskrypcji.
 2. Organizator może wprowadzać zmiany w Planach Subskrypcyjnych, w tym zmieniać wysokość opłaty subskrypcyjnej, wycofywać Plany Subskrypcyjne i dodawać nowe.  
 3. Zmiany w Planach Subskrypcyjnych nie dotyczą Subskrypcji już aktywnych na dzień wprowadzenia zmiany.
 4. W przypadku wycofania danego Planu Subskrypcyjnego Organizator zapewni Uczestnikom Zarejestrowanym możliwość korzystania z Subskrypcji do końca jej okresu ważności. Uczestnik Zarejestrowany, który po wycofaniu danego Planu Subskrypcyjnego chce skorzystać z Subskrypcji według innego Planu, powinien złożyć nowe Zamówienie zgodnie z niniejszym regulaminem.

VIII.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.10.2023 i obowiązuje do odwołania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Programu AMIC CLUB.

IX.       AKTUALNE SUBSKRYPCJE:

 1. Wszystkie hot-dogi w ofercie (nie dotyczy big-dogów).
 2. Wszystkie programy myjni automatycznej.

  

Dodatkowe promocje punktowe

Program myjni PREMIUM: + 150 dodatkowych punktów

Program myjni PERFECT: + 200 dodatkowych punktów 

 

Dodatkowe promocje
 

 

Łączenie Amic Club z innymi kartami

Karta lojalnościowa AMIC CLUB AMIC ENERGY nie może zostać użyta razem z kartą: Gdańską Kartą Mieszkańca lub kartą Farmer’s Club.  

Uczestnik może dokonywać płatności za transakcje na stacjach paliw Operatora przy użycia karty flotowej oraz użyć karty AMIC CLUB w celu naliczenia punktów, jednakże taka transakcja nie może być objęta rabatem w ramach wymiany punktów na rabat przy użyciu karty AMIC CLUB ani rabatami na produkty sklepowe.