Firma AMIC POLSKA Sp. z o.o. regularnie prowadzi przetargi na wybór dostawców, wykonawców i podwykonawców w różnych sektorach. Przetargi odbywają się w oparciu o wewnętrzną procedurę Spółki AMIC POLSKA Sp. z o.o.

Oferenci nie ponoszą żadnych kosztów za udział w przetargu. Komisja Przetargowa ma prawo przyjąć lub odrzucić każdą ofertę lub wniosek, bez jakiegokolwiek uzasadnienia swojej decyzji. Może tego dokonać do momentu podpisania umowy.

Uczestnicy procesu przetargowego przygotowują oferty według swojego uznania i na swój koszt. AMIC POLSKA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za żadne koszty, bez względu na wynik procesu przetargowego.

Proces przetargowy:

  1. Firmy zainteresowane udziałem w przetargu powinny zarejestrować się za pomocą formularza zamieszczonego na Platformie Przetargowej, mogą również zwrócić się z prośbą do AMIC POLSKA Sp. z o.o. o przesłanie zaproszenia do składania ofert, poprzez wysłanie oficjalnego wniosku oraz danych kontaktowych (nazwa firmy, NIP, adres, osoba kontaktowa, nr telefonu, e-mail) na adres: [email protected]
  2. Dokumentacja przetargowa zostanie przesłana na adres e-mail wskazany w rejestracji.
  3. Pozostałe kroki w procesie przetargowym (ocena złożonych ofert przetargowych, negocjacje, udzielenie zamówienia) odbywają się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w RFQ.


W procesie przetargowym nie mogą brać udziału wnioskodawcy, którzy:

  1. Uczestniczyli w zmowie na korzyść swojej oferty.
  2. Są niewypłacalni, likwidowani lub rekonstruowani po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
  3. Jawnie lub potajemnie oferują, dostarczają lub zgadzają się na dostarczenie rekompensaty w dowolnej formie (materialnej lub niematerialnej), chcąc wpłynąć na wynik procesu przetargowego lub jakiekolwiek inne działanie związane z przetargiem.


Informacje zawarte w ofercie są traktowane jako ściśle poufne.