Regulamin Programu AMIC CLUB (ważny od 01.06.2022)

 

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie Programu AMIC CLUB (dalej „Regulamin”) terminy mają następujące znaczenie:

 

 1. AMIC POLSKA / AMIC /Organizator – Organizator Programu, którym jest AMIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029096, NIP: 5271711106, o kapitale zakładowym wynoszącym 48.291.100,00 złotych.
 2. Aplikacja Mobilna – aplikacja programu AMIC CLUB przeznaczona na urządzenia mobilne, w której po zalogowaniu Uczestnik Zarejestrowany może korzystać z funkcji określonych przez Regulaminy AMIC CLUB. Zasady dostępu oraz korzystania z Aplikacji Mobilnej uregulowano w odrębnym Regulaminie AMIC CLUB.
 3. Formularz -

formularz elektroniczny na urządzeniu kasowym stacji paliw AMIC lub na Stronie Internetowej lub w aplikacji mobilnej, składany przez Uczestnika Niezarejestrowanego lub osobę przystępującą do Programu AMIC CLUB i rejestrujących się za pośrednictwem Strony Internetowej, zawierający dane osobowe tej osoby, informacje o zakresie przetwarzania jej danych w ramach realizacji Programu AMIC CLUB oraz umożliwiający wyrażenie przez nią odpowiednich zgód w celu uczestniczenia w Programie.

 1. Infolinia – Biuro Obsługi Klienta, które pod wskazanymi numerami telefonów lub adresami email udziela informacji o zasadach i ofercie Programu AMIC CLUB oraz przyjmuje zgłoszenia dotyczące reklamacji.
 2. Karta AMIC CLUB – wydawana Uczestnikom Programu karta oznakowana logo AMIC CLUB, służąca do rejestracji Punktów gromadzonych przez Uczestników w Programie oraz do identyfikacji Uczestnika Zarejestrowanego i wymiany Punktów na Prezenty i Kupony po dokonaniu rejestracji w Programie na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Karty Dodatkowe – karty oznakowane logo AMIC CLUB wydawane do dyspozycji Uczestnika Zarejestrowanego, służące wyłącznie do gromadzenia Punktów powiększających Saldo Punktowe przypisane do Głównej Karty AMIC CLUB lub Wirtualnej Karty AMIC CLUB. Karty Dodatkowe nie dają możliwości wymiany Punktów na Prezenty i Kupony, jednakże upoważniają do korzystania z rabatów (promocji) ważnych wyłącznie z kartą AMIC CLUB.
 4. Katalog – dokument określający Ofertę Podstawową Programu. Katalog znajduje się w szczególności na Stronie Internetowej oraz na Stacjach Paliw AMIC Energy.
 5. Konto Internetowe – część Strony Internetowej, na której Uczestnik Zarejestrowany może korzystać z funkcji samoobsługowych.
 6. Kupon – kupon wydawany Uczestnikowi Zarejestrowanemu na zasadach określonych Regulaminami AMIC CLUB w zamian za Punkty, uprawniający do uzyskania zniżki, w określonym procencie lub o określonej wartości wskazanej w treści Kuponu na towar lub usługę tam określoną.
 7. Oferta Podstawowa – podstawowa oferta Programu, obejmująca wskazane w Katalogu:
 1. Prezenty oraz Kupony oferowane w Programie, wraz z określeniem liczby Punktów, za które można uzyskać dany Prezent lub Kupon;
 2. listę Partnerów;
 3. zasady przyznawania Punktów przez Partnerów;
 4. możliwość wymiany zgromadzonych Punktów na Kupony;
 5. zasady przyznawania przez Partnerów Rabatów na towary lub usługi
 6. zasady przyznawania Punktów w ramach innych akcji promocyjno-marketingowych nie związanych ze sprzedażą.
  1. Oferta Dodatkowa– niezależna od Katalogu i Oferty Podstawowej, oferta obowiązująca przez czas oznaczony lub nieoznaczony, przewidująca możliwość:
 1. wymiany Punktów na Prezenty lub Kupony nieprzewidziane w Katalogu;
 2. wymiany Punktów na Prezenty lub Kupony na zasadach innych niż wskazane w Katalogu;
 3. uzyskania przez Uczestnika Punktów na zasadach innych niż wskazane w Katalogu, w tym również w ramach innych akcji promocyjno-marketingowych niezwiązanych ze sprzedażą premiową;
 4. nabycia z Rabatem towarów lub usług Partnerów na zasadach innych niż wskazane w Katalogu; lub
 5. nabycia z Rabatem towarów lub usług Partnerów, nieprzewidzianych w Katalogu.

Zasady, zakres, adresatów i czas trwania danej Oferty Dodatkowej określają w szczególności:

 1. Rozdział 9 niniejszego Regulaminu;
 2. materiały informacyjne dotyczące danej Oferty Dodatkowej (w zależności od charakteru danej Oferty Dodatkowej np.: sms, e-mail, plakaty, ulotki, banery itp.);
 3. Regulamin Oferty Dodatkowej – jeżeli został wydany przez AMIC lub Partnera dla danej Oferty Dodatkowej. Oferty Dodatkowe mogą być wprowadzane przez AMIC w dowolnym czasie w trakcie trwania Programu.
 4. Oferty AMIC CLUB – oznacza łącznie obowiązujące: Ofertę Podstawową i Oferty Dodatkowe.
 5. Partner – inny niż AMIC podmiot, który współpracuje z AMIC w Programie AMIC CLUB i oferuje Uczestnikom towary lub usługi w ramach Programu AMIC CLUB. Partnerem jest także podmiot oferujący swoje towary i usługi na stronie internetowej, udostępnionej Uczestnikom za pośrednictwem Strony Internetowej.
 6. Placówka Partnera – placówka Partnera, który zgodnie z Regulaminami AMIC CLUB współpracuje z AMIC w Programie AMIC CLUB, w tym również strona internetowa, przez którą Partner oferuje swoje towary lub usługi.
 7. Polityka Ochrony Prywatności – dokument umieszczony na Stronie Internetowej zawierający szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych użytkowników Strony Internetowej, regulujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, osób korzystających ze Strony Internetowej oraz zasady stosowania plików cookies.
 8. Potwierdzenie Zamówienia – potwierdzenie zamówienia Prezentu, którego odbiór nie następuje natychmiast po zamówieniu, lecz który Uczestnik Zarejestrowany otrzyma w terminie późniejszym po złożeniu zamówienia.
 9. Prezent – każda korzyść w formie rzeczowej lub w formie usługi przewidziana w Regulaminach AMIC CLUB, w tym również prezent z dopłatą pieniężną Uczestnika Zarejestrowanego.
 10. Program – Program Lojalnościowy AMIC CLUB, organizowany przez Organizatora i oferowany Uczestnikom, którego zasady określa niniejszy Regulamin.
 11. Punkt/Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie AMIC CLUB przyznawane Uczestnikom na zasadach określonych Regulaminami AMIC CLUB.
 12. Rabat – każda forma obniżenia ceny towaru lub usług stosowana przez AMIC lub Partnerów w stosunku do Uczestników, na zasadach określonych Regulaminami AMIC CLUB.
 13. Regulaminy AMIC CLUB – oznacza łącznie następujące obowiązujące dokumenty: Regulamin, Katalog, Regulaminy Ofert Dodatkowych oraz materiały informacyjne dotyczące Ofert Dodatkowych oraz inne regulaminy dotyczące Programu AMIC CLUB wydane przez AMIC.
 14. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
 15. Stacje Paliw – stacje paliw prowadzone przez AMIC.
 16. Strona Internetowa – dedykowany serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.AMICclub.pl. Strona Internetowa zawiera m.in. aktualne informacje o Programie AMIC CLUB, Regulaminy AMIC CLUB, informacje o Ofertach AMIC CLUB, listę Stacji Paliw objętych Programem AMIC CLUB oraz listę Partnerów i zasady przyznawania Punktów za zakupy towarów lub usług na ich stronach internetowych.
 17. Uczestnik Niezarejestrowany – uczestnik Programu, który zawarł z Organizatorem umowę o uczestnictwo w Programie w charakterze Uczestnika Niezarejestrowanego, tj. uczestnik, który w trybie określonym w Regulaminie lub innych regulaminach Organizatora przystąpił do Programu oraz otrzymał Kartę AMIC CLUB, ale nie dokonał rejestracji w Programie. Uczestnik Niezarejestrowany nie może dokonywać wymiany Punktów na Prezenty i Kupony, jednakże może korzystać z wybranych rabatów (promocji) dla Uczestników Zarejestrowanych.
 18. Uczestnik Zarejestrowany – uczestnik Programu, który zawarł z Organizatorem umowę o uczestnictwo w Programie w charakterze Uczestnika Zarejestrowanego, tj. uczestnik, który przystąpił do Programu, otrzymał Kartę AMIC CLUB oraz dokonał rejestracji w Programie lub uzyskał Wirtualną Kartę AMIC CLUB.
 19. Uczestnik/Uczestnicy – Uczestnicy Zarejestrowani oraz Uczestnicy Niezarejestrowani.
 20. Wirtualna Karta AMIC CLUB – przypisywana Uczestnikom Programu za pośrednictwem Strony Internetowej wirtualna karta AMIC CLUB, służąca do rejestracji Punktów gromadzonych przez Uczestników w Programie i wymiany Punktów na Prezenty i Kupony po założeniu i uzyskaniu dostępu do indywidualnego Konta Internetowego.

 

 

 

 

 

2. PROGRAM AMIC CLUB

 1. Program AMIC CLUB organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Program AMIC CLUB ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu towarów lub usług na Stacjach Paliw oraz u Partnerów, po spełnieniu warunków określonych Regulaminami AMIC CLUB.
 3. Program AMIC CLUB ma również na celu promocję i reklamę AMIC oraz towarów i usług oferowanych przez AMIC i Partnerów. Promocja i reklama skierowana jest do aktualnych, jak i przyszłych klientów, w tym do osób fizycznych dokonujących dotychczas zakupów wyżej wskazanych towarów i usług w imieniu i na rzecz osób trzecich.
 4. Zakup towarów lub usług, o których mowa w dalszej części Regulaminu, obejmuje, o ile nie wskazano inaczej, również ich nabycie w imieniu i na rzecz osób trzecich.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Uczestnikami Programu AMIC CLUB mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i adres dla doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Przystąpienie i rejestracja w Programie AMIC CLUB możliwa jest za pośrednictwem Strony Internetowej. AMIC może udostępnić również możliwość przystąpienia i rejestracji w Programie AMIC CLUB za pośrednictwem systemu kasowego stacji paliw AMIC oraz w aplikacji mobilnej
  3. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych w Formularzu Uczestnika, Uczestnik Zarejestrowany powinien niezwłocznie powiadomić o tym AMIC poprzez Konto Internetowe lub na piśmie.
  4. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie AMIC CLUB, które Uczestnicy akceptują przystępując do Programu. Z chwilą przystąpienia do Programu AMIC CLUB, Uczestnik staje się Uczestnikiem Niezarejestrowanym. Z chwilą rejestracji w Programie AMIC CLUB, Uczestnik staje się Uczestnikiem Zarejestrowanym.
  5. Do Programu AMIC CLUB można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania. Rejestracja w Programie AMIC CLUB możliwa jest poprzez złożenie przez Uczestnika Niezarejestrowanego Formularza Uczestnika lub poprzez przystąpienie Uczestnika do Programu AMIC CLUB za pośrednictwem Strony Internetowej (które skutkuje automatyczną rejestracją w Programie AMIC CLUB).
  6. Warunkiem przystąpienia do Programu AMIC CLUB na Stacji Paliw jest dokonanie na Stacji Paliw zakupu towarów lub usług, których zakup premiowany jest Punktami, jednorazowo za kwotę wynoszącą co najmniej 1 zł (jeden złoty) brutto (Kwota Startowa) oraz uzyskanie Karty AMIC CLUB, którą można otrzymać na Stacji Paliw lub wygenerować w Aplikacji Mobilnej. Z chwilą spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, osoba przystępująca do Programu AMIC CLUB staje się Uczestnikiem Niezarejestrowanym. Uczestnik Niezarejestrowany nie może dokonywać wymiany Punktów na Prezenty i Kupony, jednakże może korzystać z wybranych promocji skierowanych dla Uczestników Zarejestrowanych.
  7. W celu dokonania rejestracji w Programie AMIC CLUB uprawniającej m.in. do zamawiania oraz odbioru Prezentów i Kuponów, Uczestnik Niezarejestrowany powinien prawidłowo wypełnić elektroniczny Formularz Uczestnika na Stronie Internetowej lub w aplikacji mobilnej lub na stacji oraz aktywować konto za pomocą linka aktywacyjnego, który otrzyma po wypełnieniu elektronicznego Formularza Uczestnika.

Elektroniczny Formularz Uczestnika zawiera dane niezbędne do rejestracji i udziału w Programie jako Uczestnik Zarejestrowany: imię i nazwisko, adres dla doręczeń (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość), datę urodzenia, adres e-mail, a także inne dane, które Uczestnik może podać opcjonalnie, np. nr telefonu, płeć.

 1. Do czasu rejestracji w Programie AMIC CLUB Karta AMIC CLUB uprawnia do gromadzenia Punktów AMIC CLUB, jednak odbiór Prezentów, Kuponów oraz dokonywanie innych czynności zastrzeżonych w Regulaminach AMIC CLUB dla Uczestników Zarejestrowanych, możliwe jest wyłącznie po dokonaniu rejestracji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Warunkiem przystąpienia do Programu AMIC CLUB oraz Rejestracji w Programie AMIC CLUB za pośrednictwem Strony Internetowej lub w Aplikacji Mobilnej lub na Stacji Paliw jest prawidłowe wypełnienie na w jednym z tych miejsc elektronicznego Formularza Uczestnika, skutkujące uzyskaniem dostępu do Konta Internetowego i przypisaniem Wirtualnej Karty AMIC CLUB, a także:
 1. dokonanie zakupu na Stacji Paliw towarów lub usług, których zakup premiowany jest Punktami, jednorazowo za kwotę wynoszącą co najmniej 1 zł (jeden złoty) brutto (Kwota Startowa);
 2. dopisanie punktów AMIC CLUB do Salda Punktowego Uczestnika za zakup u Partnera towaru lub usług, których zakup premiowany jest Punktami, jednorazowo za kwotę wynoszącą co najmniej 1 zł (jeden złoty) brutto (Kwota Startowa).

Z chwilą łącznego spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w niniejszym ustępie, osoba przystępująca do Programu AMIC CLUB staje się Uczestnikiem Zarejestrowanym.

 1. W razie dokonania rejestracji, Uczestnik może, w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji, odstąpić od uczestnictwa w Programie AMIC CLUB bez podania przyczyn, składając AMIC oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór AMIC udostępnia na Stacjach Paliw, na Stronie Internetowej oraz w siedzibie AMIC.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.

 

4. KARTA AMIC CLUB

 1. Karta AMIC CLUB służy identyfikacji Uczestnika w Programie oraz rejestracji Punktów przez niego uzyskiwanych. Każda Karta AMIC CLUB posiada numer przypisany konkretnemu Saldu Punktowemu Uczestnika.
 2. Uczestnik Zarejestrowany może posiadać w tym samym czasie tylko jedną Kartę AMIC CLUB albo jedną Wirtualną Kartę AMIC CLUB oraz przypisane maksymalnie trzy Karty Dodatkowe do jednej z nich, w zależności którą posiada. Uczestnik Niezarejestrowany może posiadać tylko jedną Kartę AMIC CLUB w tym samym czasie. W przypadku, gdy Uczestnik Zarejestrowany lub Uczestnik Niezarejestrowany posiada więcej niż jedną Kartę AMIC CLUB lub Wirtualną Kartę AMIC CLUB, AMIC uprawniony jest do uznania, iż właściwą Kartą AMIC CLUB lub Wirtualną Kartą AMIC CLUB Uczestnika jest najpóźniej wydana Karta AMIC CLUB lub Wirtualna Karta AMIC CLUB tego Uczestnika. Co oznacza honorowanie przez AMIC Salda Punktowego przypisanego do tej najpóźniej wydanej Karty AMIC CLUB lub Wirtualnej Karty AMIC CLUB oraz prawo do ewentualnego zablokowania pozostałych Kart AMIC CLUB lub Wirtualnych Kart AMIC CLUB wraz z przypisanymi do nich Kartami Dodatkowymi (chyba, że Uczestnik wskaże jako właściwą wcześniej wydaną Kartę AMIC CLUB lub Wirtualną Kartę AMIC CLUB – wówczas honorowane jest Saldo Punktowe przypisane do Karty AMIC CLUB lub Wirtualnej Karty AMIC CLUB wskazanej przez Uczestnika).
 3. Karta AMIC CLUB oraz Wirtualna Karta AMIC CLUB po spełnieniu wszystkich warunków określonych Regulaminami AMIC CLUB uprawniają Uczestnika Zarejestrowanego do dokonywania wszelkich czynności przewidzianych niniejszym Regulaminem, a w szczególności do gromadzenia Punktów i wymiany Punktów na Prezenty i Kupony.
 4. Karty Dodatkowe są wydawane na stacjach paliw AMIC  lub można je wygenerować przez aplikację mobilną lub infolinię lub przez stronę internetową i mogą zostać zarejestrowane przez Konto Internetowe Użytkownika. https://AMICclub.pl/Card/Add.  Karty Dodatkowe wydawane są do dyspozycji Uczestnika Zarejestrowanego wyłącznie w celu gromadzenia Punktów na Saldzie Punktowym przypisanym do Karty AMIC CLUB lub Wirtualnej Karty AMIC CLUB.
 5. Wydane Uczestnikom Karty AMIC CLUB pozostają własnością AMIC.
 6. Karta AMIC CLUB nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.
 7. Karta AMIC CLUB jest ważna od dnia jej wydania Uczestnikowi przez AMIC do czasu:
 1. ustania uczestnictwa danego Uczestnika w Programie AMIC CLUB;
 2. zablokowania Karty AMIC CLUB przez AMIC zgodnie z postanowieniami Regulaminów AMIC CLUB;
 3. utraty przez Kartę AMIC CLUB statusu aktywnego;

w zależności od tego, która z powyższych okoliczności nastąpi wcześniej.

 1. W przypadku wymiany Karty AMIC CLUB, wymieniana Karta AMIC CLUB jest blokowana, a Saldo Punktowe na dzień wymiany zostanie przypisane do nowo wydanej Karty AMIC CLUB ale nie zostanie powiększone o Punkty powitalne, które Uczestnik otrzymał już przy przystąpieniu do Programu AMIC CLUB.
 2. Karta AMIC CLUB może zostać zablokowana na żądanie Uczestnika.
 3. Karta AMIC CLUB może być używana wyłącznie przez Uczestnika.
 4. Wirtualna Karta AMIC CLUB może być używana wyłącznie przez Uczestnika, który ma dostęp do własnego Konta Internetowego.
 5. Kartami Dodatkowymi Uczestnik Zarejestrowany dysponuje według własnego uznania w ramach obowiązujących Regulaminów AMIC CLUB.
 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia, utraty lub kradzieży Karty AMIC CLUB, Uczestnik powinien zgłosić ten fakt AMIC, np. na Infolinii lub poprzez Konto Internetowe. W takim przypadku Karta, której zgłoszenie dotyczy, zostanie niezwłocznie zablokowana. W celu otrzymania nowej Karty AMIC CLUB Uczestnik powinien złożyć odpowiednią reklamację (w przypadku uszkodzenia wraz z uszkodzoną Kartą AMIC CLUB) potwierdzającą utratę Karty AMIC CLUB i chęć otrzymania nowej. Reklamację można złożyć przez Biuro Obsługi Klienta AMIC Club  lub na formularzu reklamacyjnym dostępnym na Stacji Paliw i Stronie Internetowej. Po złożeniu reklamacji Uczestnik otrzyma nową Kartę AMIC CLUB. Nową Kartę AMIC CLUB można otrzymać w szczególności bezpośrednio na danej Stacji Paliw. Wskazuje się przy tym, że w przypadku uszkodzenia, zgubienia, utraty lub kradzieży Karty AMIC CLUB, nowa Karta AMIC CLUB zostanie w terminie do 30 dni przypisana do Salda Punktowego z dnia i godziny zgłoszenia utraty poprzedniej Karty AMIC CLUB, chyba że co innego wynika z okoliczności uzasadniających daną reklamację.
 7. Organizator zastrzega, że wymiana/wydanie nowej Karty AMIC CLUB i przepisanie Salda Punktowego Uczestnikowi Niezarejestrowanemu będzie możliwie wyłącznie w przypadku przedstawienia przez Uczestnika Niezarejestrowanego, na Stacji Paliw, uszkodzonej Karty AMIC CLUB lub podania przez Uczestnika Niezarejestrowanego numeru zniszczonej, zgubionej lub skradzionej Karty AMIC CLUB i potwierdzenia przez Organizatora, że karta ta nie jest przypisana do innego Uczestnika.

 

5. GROMADZENIE PUNKTÓW

 1. Uczestnik Zarejestrowany, który przystąpił do Programu AMIC CLUB może zbierać Punkty, na zasadach określonych Regulaminami AMIC CLUB od momentu otrzymania Karty AMIC CLUB, a po dokonaniu rejestracji w Programie AMIC CLUB, może również odbierać Prezenty lub Kupony oraz korzystać z Rabatów i Ofert AMIC CLUB. Uczestnik Zarejestrowany, który przystąpił do Programu AMIC CLUB może zbierać Punkty od momentu przypisania Wirtualnej Karty AMIC CLUB, a odbierać Prezenty lub Kupony oraz korzystać z Rabatów po spełnieniu dodatkowych warunków wskazanych w Regulaminie.
 2. Odrębne Regulaminy AMIC CLUB mogą przewidywać szczególne zasady zbierania Punktów. AMIC ma prawo przyznawania poszczególnym Uczestnikom Punktów na zasadach innych niż określone w Regulaminie w przypadkach przewidzianych w Regulaminach AMIC CLUB.
 3. Uczestnik Niezarejestrowany może zbierać Punkty, na zasadach określonych Regulaminami AMIC CLUB od momentu otrzymania Karty AMIC CLUB. Uczestnik Niezarejestrowany może używać Karty AMIC CLUB tylko w celu gromadzenia Punktów, jednakże może korzystać z wybranych rabatów (promocji) dla Uczestników Zarejestrowanych.
 4. Uczestnik otrzymuje Punkty za zakup towarów lub usług z Ofert AMIC CLUB, wskazanych w obowiązujących w dniu zakupu Regulaminach AMIC CLUB, przy spełnieniu warunków określonych w tych Regulaminach AMIC CLUB.
 5. Uczestnik otrzymuje Punkty również w ramach innych akcji promocyjno-marketingowych nie związanych ze sprzedażą premiową, na zasadach określonych w Regulaminach AMIC CLUB.
 6. Przystępując do Programu Uczestnik otrzymuje Punkty powitalne w liczbie wskazanej w Regulaminach AMIC CLUB. Punkty powitalne Uczestnik może otrzymać tylko raz w czasie trwania Programu.
 7. W celu otrzymania Punktów na Stacji Paliw lub w stacjonarnej Placówce Partnera (np. Punkty za zakupy, za realizację vouchera z Punktami), Uczestnik powinien okazać kasjerowi na Stacji Paliw lub w Placówce Partnera Kartę AMIC CLUB przed zapłatą za towary lub usługi. Po poprawnym odczycie Karty AMIC CLUB przez terminal, Punkty zostaną automatycznie dodane do Salda Punktowego w czasie do 24h od dokonania zapłaty. Jeśli Uczestnik nie okaże swojej Karty AMIC CLUB podczas zakupu, przed zakończeniem transakcji, czyli przed wydrukowaniem dowodu zakupu, Punkty nie zostaną przyznane. Punkty AMIC CLUB nie są przyznawane na podstawie dowodu zakupu po jego dokonaniu (po wydrukowaniu paragonu lub innego dowodu zakupu).
 8. Punkty AMIC CLUB przyznane w sposób inny niż na Stacji Paliw lub w stacjonarnej Placówce Partnera (np. premie punktowe, Punkty od Partnerów) powiększą Saldo Punktowe (z zastrzeżeniem spełnienia warunków ich uzyskania, o ile takowe zostały określone w Regulaminach AMIC CLUB) automatycznie (np. po podaniu przez Uczestnika numeru Karty AMIC CLUB) bez konieczności użycia Karty AMIC CLUB na Stacji Paliw lub w Placówce Partnera, w terminie do 60 dni od daty zakupu, daty nabycia prawa do ich odebrania lub daty spełnienia wszystkich warunków ich nabycia określonych w Regulaminach AMIC CLUB (w zależności od tego co nastąpi później).
 9. Liczba Punktów uzyskana za dany zakup jest wyświetlana na ekranie terminala na Stacji Paliw. Uczestnik może otrzymać na życzenie wydruk z Saldem Punktowym.
 10. Punkty są przyznawane na Stacji Paliw tylko pod warunkiem dokonania przez Uczestnika pełnej zapłaty za towary lub usługi gotówką, bankową kartą płatniczą, BLIK.
 11. Organizator może przyznawać Punkty również w razie dokonania przez Uczestników na Stacji Paliw zapłaty za towary lub usługi w inny sposób. Jednakże w takim wypadku Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania Punktów tylko w razie nabycia wybranych towarów lub usług objętych Programem. Informacje o zasadach przyznawania Punktów przy zapłacie za towary lub usługi objęte Programem w inny sposób, niż określony w punkcie poprzedzającym, zamieszczane są na Stacjach Paliw, Stronie Internetowej lub w Regulaminach AMIC CLUB.
 12. Punkty nie będą przyznawane za różnicę pomiędzy ceną podstawową a ceną po Rabacie, jeżeli Uczestnik przy zakupie korzysta jednocześnie z wymiany Punktów na Prezenty lub Kupony, w szczególności ze zniżki przewidzianej w Ofercie AMIC CLUB (np. Rabat) lub zniżki przewidzianej w innej ofercie, programie lub akcji marketingowej, chyba że regulamin, w którym przewidziana jest ta zniżka (w szczególności Regulamin AMIC CLUB), stanowi inaczej. Jeżeli w ramach danej transakcji zakupu, Uczestnik korzysta z rabatu na paliwo (o ile taki rabat przewidziany jest w Ofertach AMIC CLUB), to niezależnie od liczby Punktów wymienianych na rabat w ramach takiej transakcji, Uczestnikowi są przyznawane Punkty z tytułu zakupu paliwa w takiej transakcji (liczone od wartości po Rabacie).
 13. Osoby prowadzące Stacje Paliw nie mogą zbierać Punktów na prowadzonej przez siebie Stacji Paliw, a pracownicy zatrudnieni na Stacjach Paliw, nie mogą zbierać Punktów na Stacjach Paliw, na których pracują, chyba że co innego wynika z odrębnego regulaminu danej promocji
 14. O ile w Regulaminach AMIC CLUB nie wskazano inaczej, Punkty zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia dodania ich do Salda Punktowego z zastrzeżeniem dokonania przez Uczestnika co najmniej jednej transakcji zasilającej Saldo Punktowe, w okresie kolejnych 12 miesięcy, licząc od daty ostatniego użycia którejkolwiek z Kart AMIC CLUB na Stacji Paliw. Punkty nie wykorzystane przez okres 3 lat od dnia ich dodania do Salda Punktowego, z zastrzeżeniem dokonywania przez Uczestnika co najmniej jednej transakcji zasilającej Saldo Punktowe w okresie, o którym mowa powyżej, wygasają. W przypadku braku choćby jednego zasilenia Salda Punktowego przez okres kolejnych 12 miesięcy, licząc od daty ostatniego użycia którejkolwiek z Kart AMIC CLUB, Karta AMIC CLUB traci status aktywny, a Punkty niewykorzystane przez Uczestnika w ciągu tego czasu wygasają.
 15. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Punkty zostały przyznane za niedokonane faktycznie zakupy towarów lub usług lub też osobom nieuprawnionym do ich zbierania w myśl niniejszego Regulaminu, następuje wstrzymanie możliwości wymiany Punktów na Prezenty czy Kupony, lub też wstrzymanie wydania Prezentu lub Kuponu do wyjaśnienia sprawy. Wstrzymanie możliwości wymiany Punktów lub wydania Prezentu lub Kuponu dotyczy jedynie Punktów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, o którym mowa w pierwszym zdaniu.
 16. W przypadku zwrotu towaru lub reklamacji usługi, za które zostały przyznane Punkty w Programie AMIC CLUB związanego ze zwrotem zapłaty za towar lub usługę, Punkty przyznane za zakup tych towarów lub usług podlegają anulowaniu i nie mogą być wymienione na Prezenty ani Kupony.
 17. Punkty przyznawane w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w Regulaminach AMIC CLUB. W szczególności, Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze, ani nie są pieniądzem elektronicznym.
 18. Uczestnicy mogą zbierać Punkty AMIC CLUB za zakupy u Partnerów prowadzących sklepy internetowe, do których odnośnik udostępniany jest na Stronie Internetowej i na zasadach określonych w Regulaminach AMIC CLUB.
 19. W przypadku zakupu przez Uczestnika towarów lub usług z oferty Partnera, Uczestnik zawiera umowę bezpośrednio z Partnerem, w związku z tym odpowiedzialność za wydanie towarów/wykonanie usług oferowanych przez Partnera oraz ich zgodność z umową ponosi Partner. Partner rozpatruje reklamacje Uczestników w tym zakresie. AMIC ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za przyznanie Punktów za zakupy u Partnera w liczbie określonej w Regulaminach AMIC CLUB.
 20. Zakup: produktów SUBWAY®, doładowań do kart prezentowych (vouchery: Sony PSN, Sony PS+, Google Play, Xbox CSV, Spotify, Amazon, Netflix, Paysafecard), zakładów Totalizatora Sportowego (sprzedaż prowadzona przez zewnętrzny system) jest wyłączony spod możliwości gromadzenia Punktów AMIC CLUB.

 

6. KORZYSTANIE Z PUNKTÓW

 1. Punkty mogą być wymienione przez Uczestników Zarejestrowanych wyłącznie na Prezenty lub Kupony z Ofert AMIC CLUB obowiązujących w czasie składania zamówienia na Prezent lub Kupon i na zasadach określonych w Regulaminach AMIC CLUB.
 2. Oferta Podstawowa z danego Katalogu obowiązuje wyłącznie w Czasie Obowiązywania Katalogu i wygasa z upływem tego czasu, chyba że AMIC postanowi odmiennie. Zamówienia na Prezenty lub Kupony wskazane w danym Katalogu, mogą być składane wyłącznie w jego Czasie Obowiązywania.
 3. Nowy Katalog ogłaszany jest na Stronie Internetowej wraz z informacją o dacie wejścia w życie nowego Katalogu.
 4. Nowy Katalog nie wiąże Uczestnika, jeżeli Uczestnik zrezygnował z uczestnictwa w Programie AMIC CLUB przed datą wejścia w życie nowego Katalogu wskazaną w tym nowym Katalogu, składając AMIC stosowne wypowiedzenie np. na formularzu, którego wzór AMIC udostępnia w szczególności na Stacjach Paliw, na Stronie Internetowej lub w siedzibie AMIC.
 5. AMIC może wprowadzić możliwość przeznaczenia przez Uczestnika Zarejestrowanego zebranych przez niego Punktów na cele charytatywne, na zasadach wskazanych w Katalogu, Ofercie Dodatkowej lub innych Regulaminach AMIC CLUB.
 6. Punkty przyznawane w Programie nie mogą być wymieniane na gotówkę. Punkty mogą być wymienione na Prezenty lub Kupony w połączeniu z dopłatą Uczestnika Zarejestrowanego w gotówce lub kartą płatniczą w przypadkach i na zasadach wyraźnie wskazanych w Regulaminach AMIC CLUB.
 7. Uczestnik Zarejestrowany może składać zamówienia i żądać wymiany Punktów na Prezenty lub Kupony jeżeli posiada ważną Kartę AMIC CLUB lub Wirtualną Kartę AMIC CLUB oraz zebrał wystarczającą liczbę Punktów, odpowiadającą co najmniej liczbie Punktów przypisanej danemu Prezentowi lub Kuponowi w Ofercie Podstawowej lub w Ofercie Dodatkowej.
 8. Uczestnik nie może żądać wymiany Punktów na Prezent polegający na uprawnieniu do nabycia paliwa, towarów lub usług na Stacji Paliw po niższej cenie (gdy taki Prezent będzie przewidziany w którejkolwiek z Ofert AMIC CLUB), jeżeli przy zawieraniu tej samej transakcji korzysta z innego rodzaju zniżki w stosunku do ceny paliwa, towarów lub usług na danej Stacji Paliw obowiązującej w AMIC, niż zniżka będąca Prezentem.
 9. Wymiana Punktów powoduje obniżenie Salda Punktowego przypisanego do Wirtualnej Karty AMIC CLUB lub Karty AMIC CLUB Uczestnika Zarejestrowanego o liczbę Punktów przypisanych danemu Prezentowi lub Kuponowi w Katalogu albo Ofercie Dodatkowej. Obniżenie Salda następuje z chwilą zamówienia Prezentu lub Kuponu przez Uczestnika Zarejestrowanego.
 10. W ramach Oferty Podstawowej lub Oferty Dodatkowej, Organizator może oferować Prezenty lub Kupony z dopłatą pieniężną w wysokości określonej w Katalogu albo Ofercie Dodatkowej. Zamawiając Prezent lub Kupon z dopłatą pieniężną na Stronie Internetowej, Uczestnik Zarejestrowany może zmodyfikować wzajemny stosunek dopłaty pieniężnej i określonej dla danego Prezentu lub Kuponu wartości Punktów korzystając z zamieszczonego na Stronie Internetowej przelicznika dla danego Prezentu lub Kuponu (tj. może zmniejszyć wymaganą liczbę Punktów przypisanych danemu Prezentowi lub Kuponowi powiększając wysokość dopłaty pieniężnej). AMIC może określić w Katalogu lub Regulaminach AMIC CLUB minimalną liczbę Punktów, które muszą być wymienione na Prezent z dopłatą.
 11. AMIC może wstrzymać oferowanie Prezentu lub wycofać Prezent z Ofert AMIC CLUB w każdym czasie, bez konieczności wskazywania przyczyn.
 12. Kupony i Prezenty oznaczone w Regulaminach AMIC CLUB jako:
 1. dostępne na Stacjach Paliw bez uprzedniego zamawiania – Uczestnik Zarejestrowany wybiera i odbiera bezpośrednio na Stacji Paliw;
 2. dostępne na zamówienie Uczestnika Zarejestrowanego – Uczestnik Zarejestrowany zamawia, składając zamówienie na Stacji Paliw lub poprzez Konto Internetowe;
 3. dostępne wyłącznie poprzez Konto Internetowe – Uczestnik Zarejestrowany zamawia, składając zamówienie poprzez Konto Internetowe.
  1. Kupony lub Prezenty zamówione przez Uczestnika Zarejestrowanego na stacji lub poprzez Kontro Internetowe, zostaną dostarczone:
 1. według wyboru Uczestnika Zarejestrowanego: na Stację Paliw lub na adres na terenie Polski wskazany przez Uczestnika Zarejestrowanego w zamówieniu;
 2. jeżeli Prezent polega na dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym – ich udostępnienie nastąpi w sposób wskazany w Katalogu lub w Ofercie Dodatkowej.
  1. O ile AMIC i Uczestnik Zarejestrowany nie uzgodnili innego terminu wydania, AMIC wyda zamówiony Kupon lub Prezent niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy (np. złożenia zamówienia).
  2. AMIC może pobierać opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe i kurierskie, związane z realizacją zamówień na Kupony lub Prezenty. Informacja o wysokości opłat, o których mowa w zdaniu poprzedzającym dostępna jest w siedzibie AMIC, na Stacjach Paliw i na Stronie Internetowej. Niezależnie od powyższego, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Uczestnika Zarejestrowanego woli związania się zamówieniem składanym poprzez Konto Internetowe lub inną umową zawieraną na odległość (a także bezpośrednio przed złożeniem zamówienia), zostanie on poinformowany w sposób wymagany prawem m.in. o obowiązku uiszczenia wskazanych wyżej opłat oraz ich wysokości.
  3. Zamówienie lub bezpośredni odbiór Prezentu lub Kuponu przez Uczestnika Zarejestrowanego uznawany jest za oświadczenie Uczestnika Zarejestrowanego, że jest uprawniony do odbioru Prezentu lub Kuponu zgodnie z postanowieniami Regulaminów AMIC CLUB.
  4. Po zamówieniu Prezentu Uczestnik Zarejestrowany otrzymuje Potwierdzenie Zamówienia Prezentu.
  5. Przy odbiorze Prezentów zamówionych z odbiorem na terenie Polski wskazany przez Uczestnika Zarejestrowanego, Uczestnik Zarejestrowany zobowiązany będzie do pokwitowania odbioru Prezentu.
  6. Realizacja Rabatu na paliwo w wysokości ustalonej w Regulaminach AMIC CLUB jest możliwa jedynie w przypadku dokonania jednorazowego zakupu paliwa co najmniej w minimalnej ilości określonej w Regulaminach AMIC CLUB.
  7. W przypadku, gdy Uczestnik będzie chciał wymienić Punkty na Prezent wskazany w Regulaminach AMIC CLUB, jako dostępny na Stacji Paliw, a tego Prezentu na Stacji Paliw AMIC nie będzie, Uczestnik może skorzystać z procedury jak w przypadku Prezentów dostępnych na zamówienie, chyba że jest to Prezent ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do spożycia lub taki, którego charakter z innych przyczyn uniemożliwia jego realizację w inny sposób niż na Stacji Paliw.
  8. Jeżeli wydanie Prezentu lub Kuponu stanie się niemożliwe, wskutek okoliczności, za które AMIC, ani Uczestnik Zarejestrowany, nie ponoszą odpowiedzialności, AMIC niezwłocznie powiadomi Uczestnika Zarejestrowanego o tej okoliczności. W takiej sytuacji AMIC zobowiązany jest do zwrotu Punktów za zamówiony Prezent lub Kupon (lub odpowiednio: zwrotu Punktów oraz dopłaty, w sytuacji gdy wskazana wyżej niemożliwość dotyczy Prezentu lub Kuponu z dopłatą). Uczestnik Zarejestrowany będzie mógł jednak zdecydować, że zamiast zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wybiera proponowany przez AMIC Prezent substytucyjny względem Prezentu lub Kuponu, którego wydanie stało się niemożliwe. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Uczestnika innych roszczeń na zasadach przewidzianych prawem.
  9. W przypadku realizacji przez Uczestnika Zarejestrowanego Kuponów w Placówkach Partnera zgodnie z Regulaminami AMIC CLUB, AMIC ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za honorowanie przez Partnera Kuponu. Odpowiedzialność wobec Uczestnika za jakość towarów lub usług nabytych z wykorzystaniem Kuponu ponosi Partner, na warunkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa i umowy zawartej pomiędzy Partnerem i Uczestnikiem. Partner rozpatruje reklamacje Uczestników w tym zakresie.
  10. Uczestnik może posiadać tylko jeden ważny Kupon. Kolejny Kupon może być wydany Uczestnikowi nie wcześniej niż po zrealizowaniu poprzedniego Kuponu albo po upływie terminu ważności poprzedniego Kuponu.
  11. Termin ważności Kuponu wynosi 7 dni od jego aktywacji, chyba że odmiennie zastrzeżono w ramach danej promocji wskazanej w Regulaminach AMIC CLUB.
  12. Kupon nie może być użyty w przy transakcjach dot. wyrobów papierosowych, doładowań telefonicznych, kart prezentowych i kart pre-paid.
  13. Niewykorzystana część Kuponu przepada – Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot różnicy.
  14. Kupon może być aktywowany tylko przez Użytkownika Zarejestrowanego.
  15. Wartość kuponu jest przeliczana wg. stawki 1 gr = 1 pkt.
  16. Płatność kuponem nie naliczy cen promocyjnych AMIC Club.

 

7. DODATKOWE OFERTY

 1. W każdym czasie w trakcie trwania Programu AMIC CLUB, AMIC lub Partner może wprowadzać Oferty Dodatkowe, obowiązujące przez czas określony lub nieokreślony.
 2. Oferta Dodatkowa obowiązuje niezależnie od Oferty Podstawowej określonej w Katalogu.
 3. Szczegóły danej Oferty Dodatkowej określają:
 1. niniejszy punkt Regulaminu;
 2. materiały informacyjne dotyczące danej Oferty Dodatkowej (w zależności od charakteru, sposobu komunikowania i dostępności danej Oferty Dodatkowej np.: sms, e-mail, plakaty, ulotki, banery itp.);
 3. Regulamin Oferty Dodatkowej – jeżeli został wydany przez AMIC lub Partnera dla danej Oferty Dodatkowej.
  1. Materiały informacyjne oraz Regulamin Oferty Dodatkowej (o ile został wydany dla danej Oferty Dodatkowej) określają w szczególności:
 1. adresatów Oferty Dodatkowej (tj. osoby uprawnione do skorzystania z Oferty Dodatkowej);
 2. treść i zasady Oferty Dodatkowej (w tym ew. korzyści oraz dodatkowe obowiązki Uczestnika związane z korzystaniem z Oferty Dodatkowej);
 3. Czas obowiązywania Oferty Dodatkowej.
  1. Jeżeli dla danej Oferty Dodatkowej zostanie wydany Regulamin Oferty Dodatkowej, w materiałach informacyjnych dotyczących danej Oferty Dodatkowej będzie zawarta informacja o wydaniu i dostępności takiego Regulaminu Oferty Dodatkowej.
  2. Dana Oferta Dodatkowa obowiązuje wyłącznie w Czasie Obowiązywania Oferty Dodatkowej określonym w materiałach informacyjnych dotyczących tej Oferty Dodatkowej i w Regulaminie Oferty Dodatkowej (o ile został wydany dla danej Oferty Dodatkowej) i wygasa z upływem tego terminu. Zamówienia na Prezenty lub Kupony z danej Oferty Dodatkowej mogą być składane wyłącznie w Czasie Obowiązywania tej Oferty Dodatkowej.
  3. O ile w zasadach Oferty Dodatkowej wyraźnie nie wskazano inaczej, Punkty przyznawane w ramach Oferty Dodatkowej za zakup danych towarów lub usług łączą się z Punktami przewidzianymi w Ofercie Podstawowej za zakup tych samych towarów lub usług (tj. Uczestnik otrzymuje zarówno Punkty wynikające z Oferty Podstawowej jak i z Oferty Dodatkowej).
  4. Jeżeli w materiałach informacyjnych dotyczących danej Oferty Dodatkowej ani w Regulaminie Oferty Dodatkowej nie wskazano inaczej, w zakresie nieuregulowanym odmiennie w tych Regulaminach AMIC CLUB, do Oferty Dodatkowej mają zastosowanie zasady określone w niniejszym Regulaminie.

 

 

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W przypadku:
 1. zamówienia na Stacji Paliw Prezentu lub Kuponu dostępnego na zamówienie Uczestnika Zarejestrowanego; lub
 2. zamówienia Prezentu lub Kuponu z dopłatą, niezależnie od sposobu złożenia zamówienia na Prezent lub Kupon przez Uczestnika Zarejestrowanego; lub
 3. zawarcia umowy dotyczącej Prezentu lub Kuponu poprzez Konto Internetowe; lub
 4. umowy zawartej na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, innej niż wskazana pod lit. c) powyżej;

Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni.

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 1. od objęcia Prezentu w posiadanie przez Uczestnika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 2. a dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  1. Jeżeli Uczestnik nie został poinformowany przez AMIC o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w pkt 8.2 Regulaminu.
  2. Jeżeli Uczestnik został poinformowany przez AMIC o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 8.2 Regulaminu, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Uczestnikowi informacji o tym prawie.
  3. Powyższe prawo do odstąpienia jest odpowiednio ograniczone lub wyłączone w sytuacjach, w których takie ograniczenie lub wyłączenie wynika z obowiązujących przepisów prawa. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Uczestnikowi Zarejestrowanemu w szczególności w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli AMIC wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Uczestnika Zarejestrowanego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez AMIC utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której liczba Punktów potrzebna do wymiany lub dopłata zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi AMIC nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest Prezent nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Uczestnika Zarejestrowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest Prezent ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest Prezent dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są Prezenty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 9. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 10. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Uczestnika Zarejestrowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez AMIC o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  1. Uczestnik Zarejestrowany może odstąpić od umowy, składając AMIC oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór AMIC udostępnia w szczególności na Stacjach Paliw, na Stronie Internetowej oraz w siedzibie AMIC.
  2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. W szczególności, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez AMIC oświadczenia Uczestnika o odstąpieniu od umowy, Uczestnikowi zostaną zwrócone wszystkie dokonane przez niego płatności, a w szczególności pieniądze (jeżeli zamówienie obejmowało Prezent lub Kupon z dopłatą) oraz Punkty AMIC CLUB.

 

9. RABATY

 1. Uczestnik, za okazaniem w Placówce Partnera ważnej Karty AMIC CLUB, uprawniony jest do uzyskania Rabatu na towary lub usługi oferowane przez Partnera na zasadach określonych w Regulaminach AMIC CLUB.
 2. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami, wyprzedażami i obniżkami cen na towary lub usługi oferowane przez Partnera. W przypadku, gdy u danego Partnera w dacie dokonywania zakupu przez Uczestnika obowiązywała promocja, wyprzedaż, obniżka, czy innego rodzaju szczególne zasady ustalania ceny towaru lub usługi, Uczestnik ma prawo wybrać, czy skorzysta z Rabatu określonego w Regulaminach AMIC CLUB, czy też z promocji, wyprzedaży, obniżki, lub innego rodzaju szczególnych zasady ustalania ceny towaru lub usługi obowiązującej u Partnera w dacie dokonywania zakupu przez Uczestnika Zarejestrowanego.
 3. W przypadku korzystania przez Uczestnika w Placówkach Partnera z przewidzianych w Programie AMIC CLUB Rabatów, AMIC ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za udzielenie Rabatu przez Partnera. Odpowiedzialność wobec Uczestnika za jakość towarów lub usług Partnera nabytych z uwzględnieniem Rabatu ponosi Partner, na warunkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa i umowy zawartej pomiędzy Partnerem i Uczestnikiem. Reklamacje związane z jakością towarów lub usług Partnera nabytych z uwzględnieniem Rabatu należy kierować do Partnera.

 

 

 

10. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU AMIC CLUB I REKLAMACJE

 1. Informacje dotyczące Programu AMIC CLUB można otrzymać telefonicznie za pośrednictwem Infolinii lub poprzez pocztę elektroniczną. Z Infolinią można połączyć się pod numerem 22 428 4300 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub poprzez adres [email protected]
 2. W celu zabezpieczenia interesów Uczestników, Infolinia zastrzega sobie prawo do zadawania pytań niezbędnych w celu weryfikacji Uczestnika Zarejestrowanego podczas rozmowy telefonicznej. W przypadku odmowy podania informacji umożliwiającej weryfikację, AMIC nie jest zobowiązany do traktowania osoby kontaktującej się jako Uczestnika Zarejestrowanego. Powyższe dotyczy wyłącznie Uczestników Zarejestrowanych. Weryfikacja Uczestników Niezarejestrowanych będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o podany przez nich numer Karty AMIC CLUB.
 3. Organizator udostępnia Stronę Internetową, na której publikowane są Regulaminy AMIC CLUB oraz inne informacje dotyczące funkcjonowania oraz aktualnych Ofert AMIC CLUB. Zasady korzystania ze Strony Internetowej określa odrębny regulamin oraz Polityka Prywatności.
 4. Uczestnik Zarejestrowany może uzyskać dostęp do indywidualnego Konta Internetowego na Stronie Internetowej. Po uzyskaniu takiego dostępu (tj. założeniu konta na Stronie Internetowej) oraz po zalogowaniu do swojego Konta Internetowego, Uczestnik Zarejestrowany może za pośrednictwem Konta Indywidualnego korzystać z funkcji samoobsługowych dotyczących Programu AMIC CLUB, określonych w Regulaminach AMIC CLUB.
 5. Zarejestrowani i zalogowani do Konta Internetowego Uczestnicy mogą wymieniać Punkty na Prezenty lub Kupony za pośrednictwem Konta Internetowego.
 6. Organizator udostępnia Aplikację Mobilną umożliwiającą m.in. korzystanie przez Uczestnika Zarejestrowanego z Wirtualnej Karty AMIC CLUB. Zasady korzystania z Aplikacji mobilnej określa odrębny regulamin.
 7. Organizator zastrzega możliwość czasowej niedostępności Strony Internetowej, Konta Internetowego, Aplikacji Mobilnej lub systemów informatycznych obsługujących Program AMIC CLUB w całości lub w części ich funkcjonalności, w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności serwisowych i w zakresie do tego niezbędnym. AMIC poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych pracach serwisowych poprzez ogłoszenie na Stronie Internetowej lub w Aplikacji Mobilnej oraz korespondencję elektroniczną.
 8. Reklamacje, co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane w szczególności na adres AMIC, na Stacjach Paliw, za pomocą elektronicznego formularza na Stronie Internetowej, w Aplikacji Mobilnej, a także poprzez Konto Internetowe oraz telefonicznie za pośrednictwem Infolinii.
 9. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające skuteczne poinformowanie osoby ją składającej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W tym celu składający reklamację może wskazać w reklamacji np.: swoje imię i nazwisko, numer karty AMIC CLUB, adres do doręczeń itp.
 10. W przypadku Uczestników Niezarejestrowanych, odzyskanie Punktów z Karty AMIC CLUB podlegającej reklamacji i zapisanie ich na nowej Karcie AMIC CLUB możliwe jest wyłącznie pod warunkiem przekazania danych umożliwiających ustalenie numeru karty reklamowanej i potwierdzenie przez Organizatora, że karta ta nie jest przypisana do innego Uczestnika.
 11. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, reklamacje rozpatrywane są przez AMIC w terminie 30 dni od dnia ich zgłoszenia AMIC.

 

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ AMIC

 1. AMIC ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Prezentów i Kuponów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Postanowienia niniejszego punktu mają odpowiednie zastosowanie do Kuponów. Postanowienia niniejszego punktu mają zastosowanie także do osób, które realizują swoje uprawnienia po wystąpieniu z Programu.
 2. Reklamacje, dotyczące wad Prezentów mogą być zgłaszane w szczególności na adres AMIC, na stacjach paliw, a także za pomocą elektronicznego formularza na Stronie Internetowej, w Aplikacji Mobilnej oraz telefonicznie za pośrednictwem Infolinii. W razie niewskazania w reklamacji informacji niezbędnych do jej rozpoznania przez AMIC, AMIC niezwłocznie skontaktuje się z osobą składającą reklamację w celu uzupełnienia braków reklamacji.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w terminie 14 dni i w tym terminie AMIC ustosunkuje się do żądania Uczestnika Zarejestrowanego.
 4. Jeżeli Prezent ma wadę, Uczestnik Zarejestrowany może złożyć oświadczenie o obniżeniu liczby Punktów wymienionych na Prezent albo o odstąpieniu od umowy wymiany Punktów na Prezent, chyba że AMIC niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika Zarejestrowanego wymieni Prezent wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Prezent był już wymieniony lub naprawiany przez AMIC albo AMIC nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Prezentu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 5. Uczestnik Zarejestrowany może zamiast zaproponowanego przez AMIC usunięcia wady żądać wymiany Prezentu na wolny od wad albo zamiast wymiany Prezentu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Prezentu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Uczestnika Zarejestrowanego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez AMIC. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Prezentu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Uczestnika Zarejestrowanego inny sposób zaspokojenia.
 6. Obniżona liczba Punktów wymienionych na Prezent powinna pozostawać w takiej proporcji do liczby Punktów wynikającej z umowy, w jakiej wartość Prezentu z wadą pozostaje do wartości Prezentu bez wady.
 7. Jeżeli wada dotyczy Prezentu z dopłatą pieniężną, Uczestnikowi Zarejestrowanemu obok żądania obniżenia liczby Punktów wymienionych na Prezent przysługuje również prawo do żądania odpowiedniego obniżenia dopłaty pieniężnej. Postanowienia określające zasady obniżenia Punktów stosuje się do obniżenia dopłaty pieniężnej.
 8. Uczestnik Zarejestrowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Jeżeli Prezent ma wadę, Uczestnik Zarejestrowany może żądać wymiany Prezentu na wolny od wad albo usunięcia wady. AMIC jest obowiązany wymienić Prezent wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika Zarejestrowanego. AMIC może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika Zarejestrowanego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Prezentu wadliwego w sposób wybrany przez Uczestnika Zarejestrowanego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. Uczestnik Zarejestrowany, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt AMIC dostarczyć Prezent wadliwy na  adres na terytorium Polski wskazany przez AMIC. Jeżeli ze względu na rodzaj Prezentu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Prezentu na ww. adres byłoby nadmiernie utrudnione, Uczestnik Zarejestrowany obowiązany jest udostępnić Prezent AMIC w miejscu, w którym Prezent się znajduje.
 11. Jeżeli Prezent wadliwy został zamontowany, Uczestnik Zarejestrowany może żądać od AMIC demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez AMIC Uczestnik Zarejestrowany jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo AMIC. AMIC może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa wartość Prezentu. Uczestnik Zarejestrowany może żądać od AMIC demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających wartość Prezentu albo może żądać od AMIC zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości wartości Prezentu.
 12. AMIC odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Prezentu Uczestnikowi Zarejestrowanemu.
 13. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Prezentu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt 14.12 powyżej.
 14. W terminach określonych w punkcie 14.13 Uczestnik Zarejestrowany może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu liczby Punktów wymienionych na Prezent z powodu wady Prezentu. Jeżeli Uczestnik Zarejestrowany żądał wymiany Prezentu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu liczby Punktów wymienionych na Prezent rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Prezentu lub usunięcia wady.
 15. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli AMIC wadę podstępnie zataił.
 16. Jeżeli Uczestnik Zarejestrowany zażądał wymiany Prezentu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu liczby Punktów, określając liczbę, o którą ma być obniżona, a AMIC nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 17. Prawa konsumenta związane z wadami Prezentów lub Kuponów są szczegółowo regulowane obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Kodeksem cywilnym.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. AMIC wskazuje, że:
 1. w przypadku Uczestnika Niezarejestrowanego realizacja umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem Niezarejestrowanym a AMIC na uczestnictwo w Programie AMIC CLUB zgodnie z Regulaminem nie wiąże się z przetwarzaniem jakichkolwiek danych osobowych Uczestnika Niezarejestrowanego. Oznacza to, że przystępując i uczestnicząc w Programie AMIC CLUB w charakterze Uczestnika Niezarejestrowanego, Uczestnik ten nie podaje danych osobowych. Dane osobowe Uczestnika Niezarejestrowanego przetwarzane mogą być wyłącznie w przypadku zgłoszenia przez niego reklamacji. Wtedy konieczne stanie się podanie przez Uczestnika Niezarejestrowanego jego danych osobowych do AMIC, które przetwarzane będą wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i skontaktowania się z Uczestnikiem Niezarejestrowanym celem uzyskania dalszych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji lub poinformowania Uczestnika Niezarejestrowanego o wynikach reklamacji;
 2. w przypadku Uczestnika Zarejestrowanego do realizacji umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem Zarejestrowanym a AMIC na uczestnictwo w Programie AMIC CLUB w charakterze Uczestnika Zarejestrowanego niezbędne jest przetwarzanie jego danych osobowych. Oznacza to, że do uczestnictwa w Programie AMIC CLUB w charakterze Uczestnika Zarejestrowanego niezbędne jest podanie danych osobowych podczas procesu rejestracji Uczestnika w Programie AMIC CLUB. Zakres ww. danych będzie ograniczony do danych niezbędnych w celu przystąpienia i korzystania przez Uczestnika z Programu AMIC CLUB.
  1. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w AMIC służy następujący adres email: [email protected]
  2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu realizacji Programu AMIC CLUB oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez AMIC, co oznacza w szczególności:
 1. przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Zarejestrowanego w celu naliczenia mu Punktów za dokonane zakupy towarów lub usług oraz korzystania przez niego z Ofert AMIC CLUB,
 2. prowadzenie badań statystycznych,
 3. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług AMIC,
 4. rozpatrywanie reklamacji,
 5. ewentualny kontakt z Uczestnikiem Zarejestrowanym w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości, iż Punkty zostały przyznane za niedokonane faktycznie zakupy towarów lub usług, w tym zwłaszcza zapobieganie oszustwom, lub brak/błędne opłacenie transakcji dokonanej na stacji paliw z użyciem Karty AMIC CLUB.
  1. Podstawą prawną przetwarzania przez AMIC danych osobowych Uczestnika w celu wskazanym powyżej jest:
 1. wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Uczestnik;
 2. prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji;
 3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu realizacji umowy łączącej Uczestnika z AMIC.
  1. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane przez AMIC podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu AMIC CLUB na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa Prezentów lub korespondencji, lub innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w Regulaminach AMIC CLUB.
  2. Dane osobowe Uczestnika Zarejestrowanego przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Uczestnikiem Zarejestrowanym a AMIC na uczestnictwo Uczestnika Zarejestrowanego w Programie AMIC CLUB, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy. Dane osobowe Uczestnika Niezarejestrowanego w sytuacji zgłoszenia przez niego reklamacji przetwarzane są do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń związanych ze zgłoszoną reklamacją.
  3. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od AMIC dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
  4. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Zarejestrowanego jest niezbędne do zawarcia umowy na uczestnictwo w Programie AMIC CLUB w charakterze Uczestnika Zarejestrowanego i realizacji tej umowy przez AMIC. Niepodanie danych osobowych przez Uczestnika Zarejestrowanego uniemożliwia zawarcie umowy i pełne korzystanie z Programu AMIC CLUB, w szczególności wymianę Punktów na Prezenty lub Kupony z Ofert AMIC CLUB.
  6. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika Zarejestrowanego dodatkowej, wyraźnej, zgody, AMIC będzie mógł przetwarzać jego dane osobowe przy pomocy profilowania (tj. zautomatyzowanego podejmowania decyzji dokonywanego na podstawie danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Programu AMIC CLUB). Po wyrażeniu zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, AMIC ustalał będzie osobiste preferencje i zachowania zakupowe Uczestnika Zarejestrowanego na podstawie jego danych osobowych i historii zakupowej dokonanej z wykorzystaniem Karty AMIC CLUB na Stacjach Paliw oraz za pośrednictwem strony internetowej Programu, a także dotychczasowego korzystania z Programu AMIC CLUB. Profilowanie wykorzystywane będzie na potrzeby przygotowania oraz zaprezentowania Uczestnikowi Zarejestrowanemu indywidualnej oferty marketingowej, dopasowanej do jego cech konsumenckich. Oznacza to, że Uczestnik Zarejestrowany, który wyrazi zgodę, o której mowa w niniejszym ustępie będzie podlegał profilowaniu i może otrzymywać od AMIC oferty handlowe sporządzone przy uwzględnieniu np. jego miejsca zamieszkania, wieku, płci, dotychczasowej historii zakupowej, wybranych w przeszłości Prezentów.
  7. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika Zarejestrowanego dodatkowej zgody, AMIC może przetwarzać jego dane osobowe dla celów promocji i marketingu produktów lub usług oferowanych przez Partnerów, co w konsekwencji oznacza, iż AMIC będzie miał możliwość oferowania Uczestnikowi Zarejestrowanemu produktów lub usług Partnerów. Wyrażenie zgody, o której mowa w niniejszym ustępie nie będzie powodowało ujawnienia Partnerom danych osobowych Uczestnika Zarejestrowanego.
  8. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika Zarejestrowanego dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, AMIC może przekazywać Uczestnikowi Zarejestrowanemu informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany przez Uczestnika Zarejestrowanego adres email lub numer telefonu komórkowego.
  9. Uczestnikowi Zarejestrowanemu, który wyraził zgodę lub zgody wskazane w niniejszym Regulaminie, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody lub zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Uczestnika Zarejestrowanego, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. AMIC zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, Katalogu Programu AMIC CLUB lub innych Regulaminów AMIC CLUB z następujących ważnych przyczyn i w zakresie wynikającymi z ważnej przyczyny uzasadniającej zmianę:
 1. zmiany przepisów prawa lub wydania przez uprawniony organ orzeczenia, wymagających odpowiedniej zmiany Regulaminu, Katalogu Programu AMIC CLUB lub innych Regulaminów AMIC CLUB – w zakresie do tego niezbędnym;
 2. konieczności zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu AMIC CLUB i zapobiegania nadużyciom – w zakresie do tego niezbędnym;
 3. konieczności ochrony uzasadnionych interesów Uczestników – w zakresie do tego niezbędnym;
 4. wprowadzenia nowych lub rozszerzania istniejących funkcjonalności Programu AMIC CLUB – w zakresie do tego niezbędnym;
 5. możliwości zaoferowania klientom korzystniejszych warunków uczestnictwa – w zakresie do tego niezbędnym. W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach poprzez udostępnienie zmienionych Regulaminów AMIC CLUB wraz z odpowiednim ogłoszeniem na Stronie Internetowej, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało od AMIC zmian w innym terminie. Ogłoszenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą w szczególności wskazywały termin zmiany Regulaminu, Katalogu lub innych Regulaminów AMIC CLUB.. Zmienione Regulaminy AMIC CLUB obowiązują Uczestnika, jeżeli ten niezwłocznie nie zrezygnuje z uczestnictwa w Programie AMIC CLUB np. na formularzu, którego wzór AMIC udostępnia w szczególności na Stacjach Paliw, na Stronie Internetowej oraz w siedzibie AMIC. Jeżeli zmiany w Regulaminach AMIC CLUB będą obejmowały wycofanie Prezentu lub Kuponu z Ofert AMIC CLUB, to w terminie wskazanym w zmienionych Regulaminach AMIC CLUB nadal możliwe będzie składanie przez Uczestnika zamówień na wycofywany Prezent lub Kupon.
  1. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w pozostałych Regulaminach AMIC CLUB, stosuje się niniejszy Regulamin, chyba że jego zastosowanie do danego odrębnego Regulaminu AMIC CLUB zostało wyraźnie wyłączone w takim odrębnym Regulaminie AMIC CLUB.
  2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie AMIC CLUB w każdym czasie, składając AMIC stosowne wypowiedzenie np. na formularzu, którego wzór AMIC udostępnia w szczególności na Stacjach Paliw, na Stronie Internetowej poprzez skorzystanie z przycisku „Usuń konto”, a także przez zgłoszenie rezygnacji na adres email [email protected] oraz w siedzibie AMIC. Niezwłocznie po rezygnacji z Programu AMIC CLUB, anulowane zostaną Punkty zgromadzone przez Uczestnika i niewykorzystane do czasu rezygnacji, Karta AMIC CLUB Uczestnika zostanie zablokowana, a Konto Internetowe usunięte (jeżeli Uczestnik Zarejestrowany przystąpił do Programu AMIC CLUB w trybie Wirtualnej Karty AMIC CLUB jest ona również usuwana). AMIC usunie dane osobowe Uczestnika niezwłocznie po wygaśnięciu wzajemnych roszczeń. AMIC wskazuje przy tym, że dane osobowe Uczestnika, które zrezygnował z uczestnictwa w Programie AMIC CLUB nie będą przetwarzane dla jakichkolwiek innych celów niż ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
  3. W przypadku istotnego naruszenia przez Uczestnika wskazanych niżej postanowień Regulaminu, AMIC uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje utratę ważności Kart AMIC CLUB oraz obowiązek zwrotu do AMIC Kart AMIC CLUB, z zastrzeżeniem Wirtualnej Karty AMIC CLUB. Uczestnik Zarejestrowany, ma prawo do wymiany Punktów zebranych w sposób zgodny z Regulaminem przed dniem wykluczenia z Programu AMIC CLUB, na odpowiednie Prezenty lub Kupony oraz do otrzymania niezrealizowanych do tej pory zamówień i Kuponów.
  4. AMIC może zakończyć Program AMIC CLUB z następujących ważnych przyczyn:
 1. uruchomienia przez AMIC nowego programu lojalnościowego;
 2. uruchomienia przez AMIC nowego programu lojalnościowego we współpracy z innym podmiotem lub zaoferowania klientom AMIC uczestnictwa w istniejącym programie lojalnościowym prowadzonym przez podmiot trzeci; z zachowaniem następujących zasad, o których Uczestnicy zostaną dodatkowo poinformowani wraz z informacją o zamknięciu Programu AMIC CLUB:
  1. w okresie zakomunikowanym przez AMIC, nie krótszym jednak niż 3 miesiące od poinformowania o zakończeniu Programu AMIC CLUB, Uczestnicy mogą nadal gromadzić Punkty na zasadach określonych w obowiązującej w tym czasie Ofercie Podstawowej;
  2. w okresie zakomunikowanym przez AMIC, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy od poinformowania o zakończeniu Programu AMIC CLUB, Uczestnicy mogą nadal dokonywać wymiany zgromadzonych Punktów na Prezenty i Kupony z Oferty Podstawowej, na zasadach określonych w Katalogu obowiązującym tym okresie zgodnie z Regulaminem;
  3. w Czasie Obowiązywania Oferty Dodatkowej, jednak nie dłużej niż przez czas zakomunikowany przez AMIC zgodnie z pkt i) powyżej Uczestnicy mogą nadal gromadzić Punkty na zasadach określonych w obowiązujących w tym czasie Ofertach Dodatkowych;
  4. w okresie zakomunikowanym przez AMIC, nie krótszym jednak niż wskazany czas obowiązywania Oferty Dodatkowej, Uczestnicy mogą nadal dokonywać wymiany zgromadzonych Punktów na Prezenty i Kupony z Oferty Dodatkowej, na zasadach i w terminach określonych w materiałach informacyjnych oraz w Regulaminach Ofert Dodatkowych (o ile zostały wydane dla danych Ofert Dodatkowych), przy czym jeżeli czas obowiązywania Oferty Dodatkowej jest dłuższy niż okres zakomunikowany przez AMIC zgodnie z pkt ii) powyżej, czas obowiązywania Oferty Dodatkowej ulega skróceniu zgodnie z pkt ii) powyżej, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani przez AMIC.

 

 1. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie AMIC, na Stacjach Paliw oraz na Stronie Internetowej.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2022r. i obowiązuje do odwołania.

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

AMIC POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

Program AMIC CLUB

e-mail: …………………………………

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy:

 

r wymiany Punktów AMIC CLUB bez dopłaty, na następujący Prezent/Kupon:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

r wymiany Punktów AMIC CLUB z dopłatą, na następujący Prezent/Kupon:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

r Uczestnictwa w Programie AMIC CLUB / rejestracji na Stronie Internetowej.

 

Data odbioru Prezentu/Kuponu / zawarcia umowy: 

 ________________________________

Imię i nazwisko Uczestnika Zarejestrowanego/osoby odstępującej od umowy:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Adres Uczestnika Zarejestrowanego/ osoby odstępującej od umowy:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Data: __________________________

_______________________________

Podpis (dot. wersji papierowej)

 


 

WZÓR FORMULARZA REZYGNACJI Z PROGRAMU AMIC CLUB

 

AMIC POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

Program AMIC CLUB

e-mail: …………………………………

 

Niniejszym oświadczam, że:

r Rezygnuję z uczestnictwa w Programie AMIC CLUB ze skutkiem natychmiastowym, w związku z czym rozumiem, że Punktu zgromadzone na posiadanej przeze mnie karcie AMIC CLUB zostaną anulowane, a sama karta zablokowana, zaś moje dane osobowe udostępnione dla celów Programu AMIC CLUB zostaną przez AMIC usunięte.

r Rezygnuję z uczestnictwa w Programie AMIC CLUB ze skutkiem na dzień _______________________________ w związku z czym rozumiem, że Punktu zgromadzone na posiadanej przeze mnie karcie AMIC CLUB zostaną po tej dacie anulowane, a sama karta zablokowana, zaś moje dane osobowe udostępnione dla celów Programu AMIC CLUB zostaną przez AMIC usunięte.

 

Imię i nazwisko osoby rezygnującej z uczestnictwa w Programie AMIC CLUB:

_________________________________________________________________________

Nr Karty AMIC CLUB:

_________________________________________________________________________

Adres osoby rezygnującej z uczestnictwa w Programie AMIC CLUB:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Data : ___________________

________________________

Podpis (dot. wersji papierowej)