AMIC POLSKA regularnie prowadzi przetargi na wybór wykonawców i podwykonawców.  Dostawcy nie ponoszą żadnych kosztów za udział w przetargu, który odbywa się zgodnie z przepisami spółki AMIC POLSKA. Komisja przetargowa ma prawo przyjąć lub odrzucić każdą ofertę lub wniosek, bez jakiegokolwiek uzasadnienia swojej decyzji. Może tego dokonać do momentu podpisania umowy.

Uczestnicy procesu przetargowego przygotowują oferty według swojego uznania i na swój koszt. AMIC POLSKA nie ponosi tych kosztów bez względu na wynik procesu przetargowego.

Proces przetargowy:

 1. Wnioskodawcy mogą zwrócić się z prośbą do AMIC POLSKA o Zaproszenie do składania ofert poprzez wysłanie oficjalnego wniosku na adres e-mail: tenders@amicenergy.pl.
 2. W momencie otrzymania Zaproszenia do składania ofert wnioskodawcy muszą podać dane kontaktowe oraz niżej wymienione dokumenty:
  1. Odpis wpisu do rejestru handlowego, wystawiony nie później niż 90 dni przed złożeniem wniosku o uczestnictwo w przetargu;
  2. Najbardziej aktualny bilans i rachunek zysków i strat oraz
  3. Oficjalna oferta.

Powyższe kroki w procesie przetargowym (ocena złożonych ofert przetargowych, udzielenie zamówienia) odbywają się zgodnie z harmonogramem określanym zawsze w warunkach przetargu Zaproszenia do składania ofert.

Do przygotowania niektórych ofert mogą być wymagane dodatkowe dokumenty:

 • Uwierzytelniony odpis uprawnienia oraz pozwolenia na działalność handlową, które pozwoli wnioskodawcy podejmować działalność gospodarczą związaną z przetargiem.
 • Certyfikacja zgodna z międzynarodowymi normami ISO 14001 i OHSAS 18001.

W procesie przetargowym nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy, którzy:

 1. Uczesticzyli w zmowie na korzyść swojej oferty;
 2. Są niewypłacalni, zostają likwidowani lub rekonstruowani po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości;
 3. Jawnie lub potajemnie oferują, dostarczają lub zgadzają się na dostarczenie rekompensaty w dowolnej formie (materialnej lub niematerialnej), aby wpłynąć na wynik procesu przetargowego, decyzję lub jakiekolwiek inne działanie związane z przetargiem.

Informacje zawarte w ofercie są traktowane jako ściśle poufne.

GENERAL-INFORMATION.PDF